کلیپ سوتی.کلیپ دیدنی.کلیپ های جدید داغ

آموزش دوخت شلوار مردانه


اندازه ها :
قد از کمر تا قوزک پا : ۷۳ سانت
دور باسن : ۱۰۰ سانت
دور کمر : ۷۲ سانت
قد از کمر تا زانو : ۴۹ سانت
دور دمپا : ۴۰ سانت

ابتدا برای رسم الگوی شلوار ، دور باسن را بر ۴ تقسیم میکنیم ، عدد به دست آمده عرض الگو را تشکیل میدهد و طول الگو هم قد از کمر تا پا .
دور باسن / ۴ = عرض کادر که در اینجا میشود ۱۰۰/۴=۲۵
سپس دور باسن را بر ۲۰ تقسیم میکنیم ، عدد به دست آمده را به اضافه ۱ میکنیم ، گشادی فاق جلو به دست می آید .
( دور باسن / ۲۰ ) + ۱ = گشادی فاق جلو که در اینجا میشود ( ۱۰۰ / ۲۰ ) + ۱ = ۶
دوباره دور باسن را بر عدد ۴ تقپسیم میکنیم ، قد فاق به دست می آید ، اگر دور باسن ۹۰ یا کمتر از ۹۰ بود ،
۴ / ۱ دور باسن را به اضافه ۳ میکنیم تا قد فاق بلندتر شود .
دور باسن / ۴ = قد فاق که در اینجا میشود ۱۰۰ / ۴ = ۲۵ که این اندازه برای دور باسن بالاتر از ۹۰ بود
اگر دور باسن کمتر از ۹۰ یا ۹۰ بود به این روش عمل میکنیم   ( دور باسن / ۴ ) + ۳ = قد فاق
سپس برای به دست آوردن بلندی فاق ، قد فاق را بر عدد ۳ تقسیم میکنیم ، بلندی فاق به دست می آید .
قد فاق / ۳ = بلندی فاق  که در اینجا میشود ۲۵ / ۳ = ۳ / ۸
برای به دست آوردن دمپای جلوی شلوار ، دور دمپا را از ۴ کم میکنیم ، عدد به دست آمده را تقسیم بر ۲ میکنیم ، دمپای جلو به دست می آید .
( دور دمپا – ۴ ) / ۲ = دمپای جلو که در اینجا میشود ( ۴۰ – ۴ ) / ۲ = ۱۸
برای خط اتو ، عرض کادر به اضافه گشادی فاق جلو کرده ، عدد به دست آمده را تقسیم بر ۲ میکنیم ، خط اتو به دست می آید .
( عرض کادر + گشادی فاق جلو ) / ۲ = خط اتو که در اینجا میشود ( ۲۵ + ۶ ) / ۲ = ۵ / ۱۵
برای به دست آموردن گشادی فاق پشت ، گشادی فاق جلو را در ۲ ضرب میکنیم ، عدد به دست آمده گشادی فاق پشت است .
گشادی فاق جلو * ۲ = گشادی فاق پشت که در اینجا میشود ۶ * ۲ = ۱۲
برای رسم الگو ، قد فاق را از خط کمر به پایین علامت زده رسم میکنیم ، از فد فاق ، بلندی فاق را بالا آمده و خط آنرا نیز رسم میکنیم .
خط از کمر تا زانو را نیز علامت زده و رسم میکنیم .
سپس از خط قد فاق ، گشادی فاق جلو را خارج شده و علامت میزنیم .
این نقطه را به بلندی فاق روی الگو وصل میکنیم ، و از طرف پایین هم این نقطه را به خط از کمر تا زانو وصل میکنیم ، سپس خط اتوی شلوار را رسم میکنیم از خط کمر تا خط دمپا ، بعد روی خط دمپا ، از اطراف خط اتو اندازه دمپای جلو را خارج شده و علامت میزنیم ، این نقاط را یکی به خط کمر تا زانو که به گشادی فاق هم اتصال دارد وصل میکنیم و نقطه دیگر با به فاصله ۴ الی ۵ سانت زیر خط قد فاق رسم میکنیم .
سپس ۴ / ۱ دور کمر را به دست آورده و از ۴ / ۱ دور با – سن کم میکنیم ، مقدار ساسونها به دست می آید .
دور کمر / ۴ که میشود ۷۲ / ۴= ۱۸
۴ / ۱ دور باسن – ۴ / ۱ دور کمر = اندازه ساسونها که در اینجا میشود ۲۵ – ۱۸ = ۷
سپس از این ۷ سانت ۲ سانت آنرا برای جا زیپ تو رفته و به بلندی فاق وصل میکنیم . ۵ سانت باقی مانده را ۲ سانت از خط پهلو ساسون گرفته که قد این ساسون ۱۰ سانت است ، ۳ سانت باقی مانده را از اطراف خط اتو خارج شده و به قد ۱۰ سانت رسم میکنیم ، اگر خاستیم کمر چین بخورد ، این ساسونها را در نمی آوریم .
سپس از ساسون ۲ سانتی پهلو ، ۱ سانت بالا رفته و به محل ساسون جا زیپ وصل میکنیم.
این الگوی اولیه جلوی شلوار بود .
برای رسم جیب شلوار ، ۲ سانت ساسون پهلو را در آورده و ۳ سانت روی خط کمر داخل میشویم ، این عدد در بچه ها ۲ سانت است .
طول دهانه جیب ۱۶ تا ۱۹ سانت است ، از نقطه ۳ روی خط کمر طول دهانه جیب را به صورت اریب روی خط پهلو اندازه زده ، و رسم میکنیم .
سپس از خط کمر قد جیب را که ۳۰ سانت است پایین آمده و علامت میزنیم ، از این نقطه عرض جیب را که ۱۲ تا ۱۴ سانت است داخل شده و خطی رسم میکنیم .
از این نقطه به طرف خط کمر ، خطی صاف رسم میکنیم که این جیب شلوار میباشد که باید یک بار برای سجاف که از طول دهانه جیب است رولت کنیم و یک بار هم برای کیسه جیب که قسمتهای اضافی زیر جیب را هم دارد رولت کنیم .
سپس پشت شلوار که الگوی اولیه جلوی شلوار را رسم کرده و ازقسمت فد فاق ، گشادی فاق پشت را خارج شده و علامت میزنیم .
از خط کمر تا زانو ۲ سانت خارج شده و علامت میزنیم ، روی خط دمپا هم از دمپای جلو از دوطرف ۲ سانت خارج میشویم ، ۲ سانت طرف گشادی فاق را به ۲ سانت خط کمر تا زانو وصل میکنیم و به اندازه خط اریب ما بین گشادی فاق جلو و خط کمر تا زانو این نقطه را به فاق پشت وصل کرده ، نقطه به دست آمده را به بلندی فاق وصل میکنیم
۲ سانت دیگر دمپا را به فاصله ۴ الی ۵ سانت قد فاق وصل میکنیم ، سپس از ساسون جازیپ ۳ سانت بالا رفته و به ۱ سانت خط پهلو وصل میکنیم .

مقدار پارچه برای این شلوار :
قد شلوار + ۲۰ به عرض ۱۴۰ سانت

مراتب دوخت شلوار :
جیب
درز پهلو از کمر به طرف دمپا
درز وسط پا از دمپا به طرف فاق
دوخت ساسونها یا چین کمر
درز فاق جلو و پشت
دوخت جا زیپ
وصل کمر
زاپاس دوخت تماما ۲ سانت غیر از کمر که ۱ الی ۵ / ۱ سانت است .


لطفاباعضویت ماراحمایت کنید


+ نوشته شده درساعت 10 بعد از ظهرتوسط علیرضا | | تعداد بازدید : 1917

مطالب قبلی

صفحات وبلاگ