کلیپ سوتی.کلیپ دیدنی.کلیپ های جدید داغ

داستان عاشقانه

 

اولش زیر بار نرفتم


یه چند مدتی چت کردیم بعدش مخالف میل باطنیم شمارمو بهش دادمجواب یکیو دادمهر روز بی توجه تر میشدم و اون وابستهترتا اینکه یه روز با بغض گفت نرجس من تورو واسه دوستی دو روزه نمیخوامچرا نمیخوای بفهمی؟/گفتم خب که چی؟گفت یعنی میخوام برای همیشه کنارم باشی..گفتم فعلا زوده برای این حرفاگفت من امسال دارم برای کنکور میخونمدر ضمن 4 ماهه باهمیم کجاش زوده؟ازم خواست بهش یه فرصت بدم منم اینکارو کردمکم کم سعی کردم بهش دل ببندمهر روز بیشتر دلبسته میشدمکم کم ازش خوشم میومد...دیگه نمیتونستم زیاد بهش بزنگمفقط گه گه گاهی از گوشی مامانم ابجیمیا تلفن خونه بهش زنگ میزدمبعد چند ماه گوشیمو بهم پس دادناما من هنوز با اون در ارتباط بودماون رفت داشنگاه اصفهانما برای تمام زندگیمون اینده حال همه چی برنامه ریختیمهمه بهمون میگفتن لیلی و مجنونهرکی باهاش حرف میزد

بقیه در ادامه مطلب

 

میگفت من عاشق نرجسمو میخوامش
همه میگفتن شما دوتا مال همینما هم باورمون شده بود مال همیماما از وقتی رفته بود دانشگاه به کل رفتارش عوض شده بوداین علی دیگه اون نبودگفتم ابجی علی چی میگه اخه ابجیم و علی رابطشون خیلی خوب بودگفت چی شده؟گفتم میگه میخواد ازم جدا شه ابجیمم همراه من زار زار گریه میکرد میگفت ابجی گریه نکن خدا بزرگه ایشالله درست میشه اون بر میگردهبعد اون ابجیم زنگ زد کلی با علی حرف زد اما اون راضی نشدکه نشد ...ازش دلیل خواستم گفت بابام مریضه و دکترا گفتن تا یه سال دیگه بیشتر زنده نیست و پدرو مادر تو هم نمیذارن تو فعلا نامزد کنی و پدرم گفته باید دامادی پسرمو ببینم... گفتم علی مثل یه داداگفتم علی مثل یه داداش کنارم باش بخدا بسه برام ترکم نکن... اما.....من همیشه با مامانش حرف میزدم .. گفتم به مامانت بگو باهاش بحرفه؟ اما علی قبول نکرد که نکرد... من داغون شده بودم....علی میگفت نرجس دوست دارم اما کاری ازم ساخته نیست حتی میگفت من نمیخوام اون دخترو و...باورم نمیشدچطوری میتونستم به دوستام اقوام بگم علی رفته..اصلا اگه میگفتمم باورشون نمیشد...دیگه کاری از من بر نمیومد تنها ارزومخوشبختی علی بودبه هر بدبختی بود شماره دخترعموی علی که قرار بود باهاش نامزد کنه رو گرفتمسلام شما جواهر دخترعموی علی هستی؟بله شما؟منم نرجسم...تا اینو گفتم شروع کرد به التماس که علی رو از من نگیر و...من حرفشو قطع کردمو گفتم عزیزم زنگ نزدم اونو ازت بگیرم... زنگ زدم اونو مال تو کنم برای همیشه..تمام چیزایی که میدونستم علی دوست داره.. کارایی که علی خوشش میاد حرفایی که خوشش میاد خوصیات علی روبهش گفتمو در اخر گفتم با اینا میتونی اونو عاشق خودت کنی...با دست خودم داشتم عشقمو پر پر میکردم تا دیروز برای رسیدن بهش تلاش میکردمو الان خودم داشتم اونو از خودم میگرفتمبعدشم قطع کردمو کلی گریه کردم... خاطرات داشت دیوونم میکرد فقط گریه میکردم نابود شده بودم...روزوشب نداشتم ...انگار دنیا واسم جهنم بود...بعد یه مدت علی زنگ زد گفت...گفت نرجس تو منو نبخشیدی درسته؟گفتم بخشیدم علی همون روز که رفتی بخشیدمت چطور مگه؟گفت نه زندگی من از اون روز نابود شدهگفتم ولی من سر نمازم برات دعای خیر کردم فقط...نرجس میشه برگردی ؟گفتم نه تو الان مال یکی دیگه هستیاون نامزدی دروغ بود اون دوست دخترم بود که شمارشو کیوان بهت داد..گفتم چیه ترکت کرده اومدی سراغ من؟گفت اره ولی خدایی کسی مثل تو نمیشه؟گفتم نه علی به سختی تونستم با خودم راه بیام دوباره نه..اونم چند مدت زنگ میزدو بعدش رفتبعد یه مدت زنگ زده بود گوشی ابجیم و گفته بود به نرجس بگو که یه دونه ی دوست دخترمو به هزار تای تو نمیدم...بازم دلم شکستاما بعد یه مدت زنگ زدو گفت نرجس میخوامت دیگه توجهی نکردمو خطمو خاموش کردمالبته هنوزم گاهی دلم تنگ میشه گریه میکنم...توی خاطرات میسوزماما دیگه خیلی صبور شدم...الان سال سوم دبیرستانم اماهنوز دارم میسوزم توی اون خاطرات با اینکه یک سال گذشته ...از اون روز شعرای من همش بوی خیانتو جدایی میده...اگه عشقش مال من نیست قلب اون با یکی دیگستولی خب بسه واسه من اگه لبهاش پره خندست


+ نوشته شده درچهار شنبهساعت 9 بعد از ظهرتوسط علیرضا | | تعداد بازدید : 328

مطالب قبلی

صفحات وبلاگ