کلیپ سوتی.کلیپ دیدنی.کلیپ های جدید داغ

آموزش دستبند زیگزاگی پلکانی

آموزش دستبنددوستی زیگزاگی پلکانی


آموزش امروز مربوط میشه به دستبندی بنام دستبند دوستی” زیگزاگی پلکانی “-همونطور که ازاسمش معلومه مدل متفاوتی از دستبند زیگزاگی محسوب میشه.برای بافت این نوع دستبند ما از ۵نخ ۹۰سانتی استفاده میکنیم که باتوجه به بافت حلقه ابتدایی دستبند این سایز نصف میشه(۱۰نخ۴۵سانتی)البته پهنای دستبند به خودتون بستگی داره که پهن بخوایدیا باریک که میتونید تعدادنخها رو کمتریا بیشتر بگیرید.

دراینجا ما از ۵رنگ متضاد استفاده کردیم شما برحسب سلیقه خود رنگها رو ترتیب دهی کنید.چیدمان نخها بدین گونه است:۱۲۳۴۵۱۲۳۴۵

حلقه ی ابتدای دستبنددوستی را ببافیدو نخها را بترتیب قراردهید.

آموزش دستبنددوستی زیگزاگی پلکانیازسمت راست شروع به بافت میکنیم بصورت ساده ومورب( تا ۵رنج اول)مشاده میکنیم که ۳نخ ابتدایی سمت چپ باقی می ماند .آنها را کنارگذاشته و رها میکنیم .

آموزش دستبنددوستی زیگزاگی پلکانیاز رج بعدی سمت چپ (به غیر از سه نخ ابتدایی)شروع به بافتن کرده وتا انتهای رشته های سمت راست ادامه میدهیم.

آموزش دستبنددوستی زیگزاگی پلکانیسه رج دیگررا هم بهمین منوال عمل میکنیم .

سه رج دیگررا هم بهمین منوال عمل میکنیم .آخرین نخ (مشکی) را با گره برگردان به سمت چپ برمیگردانیم و رج های بعدی را همانطور از راست به چپ می بافیم.

آموزش بافت دوستیحالا بایدبه سراغ سه نخ انتهایی دستبند کنارگذاشته شده برویم و توسط آنها پلکان دستبند را ببافیم.برای این کار میتونید فقط ازیک رنگ نخ استفاده کنید وهم میتونید به صورت سه رنگ دربیارید(مانندشکل) دراین مرحله باید هررنگی را به دو نخ باهم گره بزنید بصورتیکه هردونخ در زیر یک نخ قرار بگیرند(همانند بافت حلقه ابتدای دستبند)و آنرا با تنوع رنگی دلخواه ادامه دهید تا به دستبند زیگزاگی برسید و به آخرین رج گره بزنید.آموزش دستبنددوستی زیگزاگی پلکانی

آموزش دستبنددوستی زیگزاگی پلکانیازین به بعد بافت از راست به چپ  میباشد و تا سه رج بصورت کامل بافته میشود.

آموزش دستبنددوستی زیگزاگی پلکانی

بعدازآن اینبار ۳نخ ابتدایی سمت راست را کنارمیگذاریم و بقیه را به ۶رشته میبافیم

آموزش دستبنددوستی زیگزاگی پلکانی

همانند قبلی وسط دستبند زیگزاگی رابه راست برمیگردانیم و پلکان بعدی را میبافیم.

آموزش دستبنددوستی زیگزاگی پلکانی

آموزش دستبنددوستی زیگزاگی پلکانی

آموزش دستبنددوستی زیگزاگی پلکانیهمین روش را تا کامل شدن دستبنددوستی ادامه میدهیم…

آموزش دستبنددوستی زیگزاگی پلکانییادآوری:

بافت دستبند دوستی

 


+ نوشته شده درشنبهساعت 1 قبل از ظهرتوسط علیرضا | | تعداد بازدید : 827

مطالب قبلی

صفحات وبلاگ